Palvelumme

Palvelut yhteisöille

Kasvatus -ja perheneuvonta

Kasvun Luotsi tarjoaa kunnille ostopalveluna  sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus-ja perheneuvontaa, jossa keskeistä on lapsen hyvinvoinnin sekä myönteisen kasvun ja kehityksen edistäminen ja vanhemmuuden tukeminen. Neuvonta voi liittyä esimerkiksi huoleen lapsen käytöksestä, kehityksestä tai oppimisen vaikeuksista. Meillä on myös hyvät valmiudet  tarjota tukea kaikenlaisiin vanhemmuuden kysymyksiin sekä vanhempien parisuhteeseen liittyviin asioihin tai esimerkiksi lapsen asemaan avioerossa.

Yhteisöille (kunnille, järjestöille,  oppilaitoksille  ja yrityksille) tarjoamamme palveluiden hinnat on sovittavissa erikseen tapauskohtaisesti.

Vanhemmuustaitojen ohjaus

Kiinnostus vanhemmuuden tukeen toi meidät yhteen. Kasvatuspsykologian opintojemme aikana ja lopputöissämme perehdyimme molemmat syvemmin aihepiiriin, kuten kiintymyssuhteen merkitykseen ja vanhemmuudessa koetun vertaistuen tärkeyteen. Kasvun Luotsin tarjoama vanhemmuustaitojen ohjaus pohjautuu Käypä hoito-suosituksiin, joihin se on sisällytetty vuonna 2018 vaikuttavana keinona lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hoidossa ja ehkäisyssä. Käytöshäiriöt puolestaan ovat merkittävä tekijä lasten ja nuorten mielenterveyden haasteissa. Tutkimusnäytön mukaan vanhemmuustaitojen ohjauksella voidaan vähentää perheen ongelmia ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarvetta.

Keskeistä ohjauksessamme on löytää perheen omat vahvuudet, lisätä perheenjäsenten itseymmärrystä ja parantaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotta kaikilla olisi hyvä olla. Järjestämillämme kursseilla ja yksilöohjauksessa käytämme menetelminä psykoedukaatiota, käytännön harjoituksia ja tehtäviä hyödyntäen kasvatuspsykologisen osaamisen lisäksi työkaluja kognitiivisesta lyhytterapiasta, tunnetaito- ja kirjallisuusterapiaohjauksesta ja parisuhdeneuvonnasta.

Vanhemmuustaitojen  ohjauksen kokonaisuuden voi suunnitella tilaajan tarpeen mukaan erityisesti riskiperheitä ajatellen tai jokaista vanhempaa hyödyntäväksi ”vanhemmuuden työkalupakiksi”.

Koulutukset

Suunnittelemme ja toteutamme tilauksesta erimittaisia koulutuksia ja työpajoja. Koulutuksissa hyödynnämme  kasvatuspsykologista tietämystämme ja osaamistamme, kuten lyhytterapeuttista työotetta, kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä sekä tunnetaito-ohjaukseen ja aivoterveyden edistämiseen liittyvää asiantuntemusta. Meiltä voi tilata koulutuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • yksilön kasvu ja kehitys ja sen tukeminen
 • aivoterveyden edistäminen
 • tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • vuorovaikutus työpaikalla, parisuhteessa ja perheessä
 • kiintymyssuhteet
 • vanhemmuus

Kurssit

Kasvun Luotsi tarjoaa sekä valmiita että asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä kursseja. Esimerkkejä valmiista kurssipaketeista:

Jännittäjäryhmä
Jännittäjäryhmä pohjautuu psykologi, psykoterapeutti Minna Martinin luomaan malliin, joka on syntynyt monivuotisen jännittäjäryhmien ohjaamisen perusteella. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat sosiaaliset tilanteet jännittäviksi tai pelkäävät esiintymistä.

Vanhemmuuden työkalupakki
Tämä ryhmä tarjoaa  monipuolisia  työkaluja, joista kaikki vanhemmat hyötyvät.

Palvelut henkilöasiakkaille

Parisuhdeohjaus

Parisuhdeohjaus on ammattimaista keskusteluapua parisuhteen haasteisiin. Se voi olla myös ennaltaehkäisevää parisuhteen hoitoa ennen suurempien haasteiden syntymistä. Riippuen parin toiveista voimme parisuhdeohjauksessa keskittyä esim. puolisoiden omien kiintymyssuhteiden vaikutuksiin, temperamenttieroihin, tunteisiin ja tarpeisiin, turvan ja luottamuksen rooliin,  seksuaalisuuteen,  kommunikointitaitoihin tai ylipäänsä vuorovaikutuksen parantamiseen parisuhteessa. Eromietinnät tai toimiva suhde ja/tai vanhemmuus eron jälkeen voi olla syy tulla parisuhdeohjaukseen. Myös esimerkiksi uusperheproblematiikka voi olla ohjauksen keskeisenä teemana.

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta

Solmu-menetelmä on parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli parisuhteen solmujen avaamiseksi. Tavoitteena on lisätä puolisoiden keskinäistä ymmärrystä ja erityisesti kykyä tarkastella asioita myös toisen näkökannalta. Solmuprosessiin kuuluu kahdeksan tapaamiskertaa neuvojan kanssa: 

 • Aloitus ja solmun määrittely
 • Yhteisen taipaleen tarkastelu
 • Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen
 • Kehon viestien kuunteleminen
 • Solmutilanteen jäsentäminen
 • Toiveet, unelmat ja päämäärät
 • Sanoista tekoihin
 • Yhteenveto ja palaute

Työskentelyyn kuuluu keskustelua, toiminnallisia harjoituksia ja kotitehtäviä. Osallistujat saavat materiaalin neuvojalta. Neuvojan rooli on auttaa työskentelyä etenemään johdonmukaisesti ja olla ulkopuolinen peili pariskunnan tilanteesta. Lue lisää Parisuhdekeskus Katajan sivuilta tästä

 

 
 

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivisessa lyhytterapiassa  tarkastellaan tunteiden ja ajatusten vaikutuksia omaan käyttäytymiseen ja toimintaan sekä arvioidaan muutosprosessin tarvetta asiakkaan elämässä.  Lyhytterapian avulla pyritään muuttamaan ajatuksia ja suhdetta elämän eri haasteisiin hyväksyvämpään suuntaan. Muokkaamalla haitallisia ajatuksia myös tunnekokemus voi muuttua. Lyhytterapia on aktiivista, kohdennettua ja ajallisesti rajattua. Asiakasta ohjataan itseymmärryksen ja itsehoidon pariin keskustelun ja erilaisten harjoitusten avulla. Itsetuntemus- ja ymmärrys ovat merkittäviä tekijöitä hyvinvoinnissa, samoin itsemyötätunto ja hyväksymiseen pyrkivä ajattelu. Kognitiivinen lyhytterapia auttaa aloittamaan tarvitsemasi muutostyöskentelyn.