Palvelumme

Palvelut yhteisöille

Kasvatus -ja perheneuvonta

Kasvun Luotsi tarjoaa kunnille ostopalveluna  sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus-ja perheneuvontaa, jossa keskeistä on lapsen hyvinvoinnin sekä myönteisen kasvun ja kehityksen edistäminen ja vanhemmuuden tukeminen. Neuvonta voi liittyä esimerkiksi huoleen lapsen käytöksestä, kehityksestä tai oppimisen vaikeuksista. Meillä on myös hyvät valmiudet  tarjota tukea kaikenlaisiin vanhemmuuden kysymyksiin sekä vanhempien parisuhteeseen liittyviin asioihin tai esimerkiksi lapsen asemaan avioerossa.

Yhteisöille (kunnille, järjestöille,  oppilaitoksille  ja yrityksille) tarjoamamme palveluiden hinnat on sovittavissa erikseen tapauskohtaisesti.

Vanhemmuustaitojen ohjaus

Kiinnostus vanhemmuuden tukeen toi meidät yhteen. Kasvatuspsykologian opintojemme aikana ja lopputöissämme perehdyimme molemmat syvemmin aihepiiriin, kuten kiintymyssuhteen merkitykseen ja vanhemmuudessa koetun vertaistuen tärkeyteen. Kasvun Luotsin tarjoama vanhemmuustaitojen ohjaus pohjautuu Käypä hoito-suosituksiin, joihin se on sisällytetty vuonna 2018 vaikuttavana keinona lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hoidossa ja ehkäisyssä. Käytöshäiriöt puolestaan ovat merkittävä tekijä lasten ja nuorten mielenterveyden haasteissa. Tutkimusnäytön mukaan vanhemmuustaitojen ohjauksella voidaan vähentää perheen ongelmia ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarvetta.

Keskeistä ohjauksessamme on löytää perheen omat vahvuudet, lisätä perheenjäsenten itseymmärrystä ja parantaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotta kaikilla olisi hyvä olla. Järjestämillämme kursseilla ja yksilöohjauksessa käytämme menetelminä psykoedukaatiota, käytännön harjoituksia ja tehtäviä hyödyntäen kasvatuspsykologisen osaamisen lisäksi työkaluja kognitiivisesta lyhytterapiasta, tunnetaito- ja kirjallisuusterapiaohjauksesta ja parisuhdeneuvonnasta.

Vanhemmuustaitojen  ohjauksen kokonaisuuden voi suunnitella tilaajan tarpeen mukaan erityisesti riskiperheitä ajatellen tai jokaista vanhempaa hyödyntäväksi ”vanhemmuuden työkalupakiksi”.

Koulutukset

Suunnittelemme ja toteutamme tilauksesta erimittaisia koulutuksia ja työpajoja. Koulutuksissa hyödynnämme  kasvatuspsykologista tietämystämme ja osaamistamme, kuten lyhytterapeuttista työotetta, kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä sekä tunnetaito-ohjaukseen ja aivoterveyden edistämiseen liittyvää asiantuntemusta. Meiltä voi tilata koulutuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • yksilön kasvu ja kehitys ja sen tukeminen
 • aivoterveyden edistäminen
 • tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • vuorovaikutus työpaikalla, parisuhteessa ja perheessä
 • kiintymyssuhteet
 • vanhemmuus

Kurssit

Kasvun Luotsi tarjoaa sekä valmiita että asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä kursseja. Esimerkkejä valmiista kurssipaketeista:

Jännittäjäryhmä
Jännittäjäryhmä pohjautuu psykologi, psykoterapeutti Minna Martinin luomaan malliin, joka on syntynyt monivuotisen jännittäjäryhmien ohjaamisen perusteella. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat sosiaaliset tilanteet jännittäviksi tai pelkäävät esiintymistä.

Vanhemmuuden työkalupakki
Tämä ryhmä tarjoaa  monipuolisia  työkaluja, joista kaikki vanhemmat hyötyvät.

Palvelut henkilöasiakkaille

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivisessa lyhytterapiassa  tarkastellaan tunteiden ja ajatusten vaikutuksia omaan käyttäytymiseen ja toimintaan. Lyhytterapian avulla pyritään muuttamaan ajatuksia ja suhdetta elämän eri haasteisiin hyväksyvämpään suuntaan. Muokkaamalla haitallisia ajatuksia myös tunnekokemus voi muuttua. Lyhytterapia on aktiivista, kohdennettua ja ajallisesti rajattua. Asiakasta ohjataan itseymmärryksen ja itsehoidon pariin keskustelun ja erilaisten harjoitusten avulla. Itsetuntemus- ja ymmärrys ovat merkittäviä tekijöitä hyvinvoinnissa, samoin itsemyötätunto ja hyväksymiseen pyrkivä ajattelu.

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta

Solmu-menetelmä on parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli parisuhteen solmujen avaamiseksi. Tavoitteena on lisätä puolisoiden keskinäistä ymmärrystä ja erityisesti kykyä tarkastella asioita myös toisen näkökannalta. Solmuprosessiin kuuluu kahdeksan tapaamiskertaa neuvojan kanssa.

 • Aloitus ja solmun määrittely
 • Yhteisen taipaleen tarkastelu
 • Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen
 • Kehon viestien kuunteleminen
 • Solmutilanteen jäsentäminen
 • Toiveet, unelmat ja päämäärät
 • Sanoista tekoihin
 • Yhteenveto ja palaute

Työskentelyyn kuuluu keskustelua, toiminnallisia harjoituksia ja kotitehtäviä. Osallistujat saavat materiaalin neuvojalta. Neuvojan rooli on auttaa työskentelyä etenemään johdonmukaisesti ja olla ulkopuolinen peili pariskunnan tilanteesta. Lue lisää Parisuhdekeskus Katajan sivuilta tästä

 

 

Parisuhteen palikat -pariohjaus

Parisuhteen palikat – ohjauksessa käytetään apuna konkreettista työkalua, puista ”palikkataloa”, jonka avulla parisuhteen osa-alueita voidaan hahmottaa helpommin. Huoneet edustavat keskeisiä parisuhteeseen vaikuttavia teemoja, joiden kautta parisuhteen tilaa yhdessä ohjaajan kanssa tarkastellaan. Lue lisää tästä
 
 

 

Yksilöohjaus

Palvelu on tarkoitettu monenlaisten elämänhaasteiden selvittämiseen. 

Tämä ohjausmuoto räätälöidään juuri sinun tarpeisiisi ja tilanteeseesi sopivaksi.  Olipa haasteesi sitten vanhemmuudessa, parisuhteessa, itsetuntemuksessa, kaverisuhteissa, koulussa, työelämässä tai mielesi hyvinvoinnissa, kartoitamme tarpeesi mukaisen avun.

Kotona tapahtuva ohjaus

Rohkenetko avata meille kotisi ovet?

 

Tämä ohjausmuoto on Kasvun Luotsin kotikäyntipalvelu, jonka tarkoituksena on havainnoida vuorovaikutuksen laatua ja arjen sujuvuutta perheessänne. Käytämme tarvittaessa myös videointia työskentelyn tukena.

 

Havainnoinnin ja keskustelujen perusteella teemme kartoituksen, jonka  pohjalta tapaamme uudestaan ja mietimme yhdessä muutostoimenpiteet ja mahdollisen lisäohjauksen tarpeen.

Kirjallisuusterapiaohjaus

Kirjallisuusterapia kuuluu itseilmaisullisiin terapiamuotoihin. Ohjauksessa kirjoitetaan itse tai hyödynnetään valmista materiaalia. Myös värikynät ja valokuvat ovat usein käytössä. Kirjallisuusterapiassa työskennellään esimerkiksi ohjattavan elämäkerrallisten aiheiden parissa, itsetuntemusta ja voimavaroja vahvistaen. Ohjaus voidaan kohdentaa myös erilaisiin elämänhaasteisiin ja niiden tarkasteluun sekä selvittämiseen. Kirjallisuusterapiaohjauksessa on olennaista vuorovaikutusprosessi ja itseilmaisu, ei kielellisen ilmaisun tarkkuus tai oikeinkirjoitus. Ohjausta annetaan sekä ryhmille että yksilöille.

Vanhemmuustaitojen ohjaus

Kaikki vanhemmat tarvitsevat joskus tukea. Vanhemmuustaitoihin voi hakea ohjauksesta vahvistusta myös ennaltaehkäisevästi.

 

Aiempien sukupolvien kasvatuskäytänteet vaikuttavat tiedostamattakin meidän kaikkien tapaan olla vanhempi. Ylisukupolvisuudesta ja omasta kiintymyssuhteesta tietoisemmaksi tuleminen parantaa vanhemmuustaitoja. Itsemyötätuntoa harjoittamalla kasvaa lempeys myös muita kohtaan.

 

Ohjauksesta saat käytännön työkaluja, jotka auttavat arjen vuorovaikutustilanteissa. Erityisesti tunteisiin liittyvät taidot korostuvat. Pidämme tärkeänä myös, että perheen vuorovaikutus säilyy myönteisenä ja lapsi kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Merkityksellistä on myös vanhempien itsetuntemus sekä parisuhteen tila. Kaikkea tätä harjoittelemme ohjauksessa.

Tunnetaito-ohjaus

Ohjauksessa on keskeistä oppia tunnistamaan ja sietämään erilaisia tunteita, säätelemään omia tunnereaktioita ja ilmaisemaan tunteita hyvinvointia edistävällä tavalla. Myös tunteiden takana piilevät tarpeet on tärkeä tunnistaa.

 

Ohjauksessa opetellaan tunnetaitoja omakohtaisesti kokemalla, mikä edistää taitojen juurruttamisessa omaan elämään ja arkeen. Tunnetaitoja voi oppia myös aikuisena. Lue lisää tunnetaidoista.

Lempeä katse valokuvaan - ohjaus

Ohjauksessa pyritään valokuvien avulla niin itsetuntemuksen parantamiseen kuin elämäntarinan tarkasteluun. Käytössä ovat perhealbumin aarteet sekä kännykän kuvagalleria. Ohjaustilannetta varten ja yhdessä ohjaajan kanssa otetaan myös uusia kuvia eri aiheista. Keskeistä on tunnetyöskentely ja luova itseilmaisu.